Na rzecz Klientów Kancelarii zapadł Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20.12.2019 r. (nieprawomocny) ustalający nieważność w całości umowy kredytu – w sprawie o sygn. akt I C 266/19, wydany w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. dotyczącej kredytu EKSTRALOKUM udzielanego przez Kredyt Bank S.A.

W uzasadnieniu sąd wskazał, iż przedmiotowa umowa
kredytu nie może się ostać w obrocie prawnym, gdyż nie ma cech umowy kredytu z
art. 69 ust. 1 Prawa bankowego, a ponadto narusza zasady współżycia społecznego.

Bank wprowadził do obrotu umowę zawierającą instrument
finansowy, co do którego istnienia i wykonywania powodowie nie mieli nawet świadomości.

Powodowie nie zostali poinformowani rzeczywistym ryzyku
walutowym związanym z umową, a bank przerzucił w całości to ryzyko na powodów.

Wobec sankcyjnego skutku unieważnienia nieuczciwych
klauzul bank musi ponieść tego ekonomiczne konsekwencje.

Powodowie świadomie wybrali skutek w postaci orzeczenia
nieważności umowy kredytu, wobec tego sąd dostrzegając przesłanki ku temu, był tym
żądaniem powodów związany.

Sąd wskazał przy tym na istnienie interesu prawnego w rozumieniu art. 189 k.p.c. w żądaniu o ustalenie nieważności stosunku prawnego zgłaszanym obok żądań pieniężnych, stwierdzając, iż samo zasądzenie zwrotu nienależnie spełnionych świadczeń bankowi nie przesądzałoby o stwierdzeniu nieważności samej umowy kredytu.